Üzletszabályzat


Általános szerződési feltételek

Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat:

Az eladó adatai
Numero7.com Online Bolt
Webcím: www.numero7.com
Adóigazgatási szám: 43949991-2-23
Váll.ig.szám: EV-200330
Cím: 6500 Baja, Vásárhelyi u. 3.
Levelezési cím: 6501 Baja, Pf. 226.
Telefonszám: 06 79-610-338
Üzemeltető: Letenai Mária ev.
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (Kereskedelmi és Idegenforgalmi Főosztály - 1024 Budapest, Margit krt. 85.) által a C/905188 nyilvántartási szám alatt kiadott határozat szerint (Ikt. szám: KIF-900518801/2005/C) csomagküldő tevékenységet folytathat.
 
A szerződés tárgya
A szerződés tárgya a Numero7.com internetes áruházban található valamennyi árucikk (könyv, CD, DVD stb.). Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg, bizonyos tételeknél lehetősége van belepillantani a kiválasztott tétel tartalmába is.
 
Vételár, fizetési feltételek
Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is. A termékek mellett szereplő vételárak biztosan nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban, Ön tehát azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon.
A vételár kiegyenlítése utánvéttel vagy átutalással történik. A vevő a megrendelésével vállalja, hogy a megrendelt árut átveszi és a vételárat az előírt fizetési határidőben maradéktalanul kifizeti.
 
Szállítási feltételek, határidők
A megrendelt áru szállítása futárszolgálattal vagy postai úton a megrendelésben megadott címre történik névre szóló, regisztrált, nyomon követhető küldeményként. Minden árut gondos csomagolással látunk el. Raktáron lévő árucikkek általában 2-3 munkanap alatt kerülnek kiszállításra. Ha a megrendelt árucikk nincs raktáron, akkor a szállítási határidő a gyártó (kiadó, forgalmazó) szállítási határidejétől függ, könyvek esetében általában 3-4 munkanap, CD-k esetében kb. 2-3 hét. Az import árucikkek szállítási ideje általában kb. 2-4 hét. A ritkaságnak minősülő, külföldi kiadású, egyedi, importból beszerezhető CD-k, DVD-k esetében a szállítási határidő akár 4-8 hét vagy több is lehet. Egyes árucikkek esetében előfordulhat, hogy a forgalmazók, kiadók már nem tudják szállítani, és így megrendelését sajnos nem tudjuk teljesíteni. Amennyiben ez így történik, erről értesítjük vásárlóinkat. Ha egyszerre több szállítási idejű árucikket rendel meg, a szállítás mindig a magasabb elérhetőségi időn belül történik.
 
Az árucikkek cseréje
A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

A vásárlástól való elállás joga
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.
A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.
Elállás esetén a terméket saját költségén küldje vissza a Szolgáltató postacímére (Numero7 Könyvesbolt - 6501 Baja, Pf. 226.), és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Expressz kiszállítás esetén a normál árú házhoz szállítási díjat térítjük vissza. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.
Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.
A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen
        - olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. fotókönyv, gravírozás);
        - romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
        - olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
        - olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
        - lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;
       -  hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével)
        - a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.
Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

Sikertelen kézbesítés
A vevő hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben vevőt terhelik.

Felelősség korlátozása
Az eladó nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:
- Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja Önt, hogy csatlakozzon a Numero7.com Online Bolt weboldalára, ott megrendelést adjon le.
- Az Ön számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.
Kérjük Önt, hogy az internet biztonságos használata érdekében védekezzen az online terjedő vírusok ellen!

Adatvédelem
Az eladó a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez és vásárlással kapcsolatos célokra használja fel. Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve a szerződés teljesítésekor (szállítási) alvállalkozónkat. Adatainak kezelésekor 1992. évi LXIII. Tv. rendelkezései alapján, az  Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

Az interneten - kattintással vagy elektronikus levelezés útján - ráutaló magatartással valósul meg a szerződéskötés. A honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat az eladó nem iktatja. A felek közötti szerzõdéses jogviszonyban a magyar jog szabályai, elsõdlegesena Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.